Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP LIFE EVENTS

 
Ondernemingsgegevens
 
BVBA In Factum – Life Events
Tulpenlaan 8 , 2550 Kontich, België
BTW. BE 0831-778.562
info@life-events.be ; www.life-events.be
T: 0032 (0)473/76.25.78
Artikel 1 : Algemene bepalingen
 
De elektronische webwinkel van Life Events, een BVBA onder de naam In Factum met maatschappelijke zetel te Kontich (België), Tulpenlaan 8, BTW BE 0831.778-562, hierna “Life Events” biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“klant”) bij Life Events. Het plaatsen van een bestelling bij Life Events houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Life Events aanvaard zijn.
Artikel 2 : Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
De prijzen van de producten bevatten niet de transportkosten of betalingskosten. Deze worden apart aangerekend en de klant zal deze bovenop de aankoopprijs dienen te betalen. Ingeval een korting wordt toegestaan, zal deze van de prijs worden afgetrokken. Een factuur wordt steeds aan de klant bezorgd samen met de geleverde producten.
Artikel 3 : Aanbod
 
Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn binnen België en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten binnen het aanbod binden Life Events niet. Life Events is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Life Events is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet –of drukfouten.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijnen of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt of zolang het product kan worden bijbesteld en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Life Events. Life Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. In geval één of meerdere producten niet beschikbaar zouden zijn, zal de klant per e-mail daarvan op de hoogte gesteld worden en heeft hij de keuze om de bestelling gedeeltelijk te ontvangen of te annuleren. Indien de onbeschikbaarheid wordt vastgesteld nadat de klant reeds betaald heeft voor de producten, zal Life Events onmiddellijk de betaalde bedragen terugbetalen.
Life Events garandeert dat de te koop aangeboden producten geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die normaal gebruik van het product onmogelijk maken.
Artikel 4 : Online Aankopen
 
Bestelprocedure :
Om een bestelling te plaatsen gaat de klant naar het product van zijn keuze, kiest het aantal en de eventuele opties die hij wenst en klikt vervolgens op het pictogram “winkelmandje”. Op die manier komt het product in de “winkelwagen” terecht. De klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in het “winkelmandje” bevindt. Indien de klant zijn order wil bevestigen gaat hij naar zijn “winkelmandje” en kiest een leverings-en betalingsmethode. Gedurende het afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Wijzigingen kunnen aangebracht worden tot aan de definitieve bevestiging. De klant dient zijn persoonlijke gegevens in te vullen en kan ervoor kiezen een log-in aan te maken zodat hij dit maar éénmalig hoeft te doen. De log-in bevat bij een volgend bezoek alle benodigde gegevens. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd. De klant ontvangt na aankoop een e-mail met de bevestiging van de bestelling.
Betalingswijzen :
De aankopen kunnen online betaald worden, met MasterCard/VISA/American Express, Maestro, Bancontact/Mr.Cash, iDeal, Sofort of Giropay of offline per vooruitbetaling per overschrijving of onder rembours.
Bij online betaling wordt de bankrekening van de klant gedebiteerd na bevestiging van de aankoop en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bankinstelling haar akkoord heeft gegeven voor de betaling.  Ingeval de bank een betaling weigert, wordt de bestelling automatisch niet aanvaard. De klant garandeert dat hij gewettigd is om betalingen met één van hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken. Zo niet kan Life Events de bestelling weigeren.
Voor de afhandeling van online betalingen werkt Life Events samen met MultiSafePay, een marktleider in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen. Het beveiligingssysteem dat door MultiSafePay gebruikt wordt is betrouwbaar en beveiligd tegen aanvallen van buitenaf, hacking of tracing. Life Events heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten; deze worden ook niet opgeslagen bij Life Events.
Wanneer de klant betaalt via vooruitbetaling per overschrijving wordt de bestelling pas definitief wanneer wij het verschuldigde bedrag volledig hebben ontvangen op onze bankrekening. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van betaling en de standaard levertermijn wordt dan verlengd in afwachting van de betaling van de klant. De klant ontvangt wel een bevestiging van bestelling per e-mail en heeft 7 dagen de tijd om de betaling uit te voeren. Zo niet, wordt de bestelling geannuleerd. Eénmalig wordt een herinneringsmail verstuurd naar de klant.
Wanneer de klant zijn bestelling betaald bij levering (onder rembours) wordt hij geacht het verschuldigde bedrag te betalen aan de postbode/dienstbode die de bestelling aflevert. Indien de bestelling niet ter plaatse betaald wordt, wordt het pakje niet overhandigd. De bestelling wordt retour gezonden wanneer de betaling niet werd volbracht.
Terugbetaling en retour :
 
Wanneer de klant om gegronde reden artikelen retour wil zenden, dient hij eerst contact op te nemen met de klantendienst van Life Events per e-mail – info@life-events.be.  Iedere retour waarvan de afzender niet geïdentificeerd kan worden, zal geweigerd worden. Wanneer wij de retour aanvaarden, zenden wij de klant per e-mail een retouretiket dat hij op zijn zending dient aan te brengen. Indien wij de retour gerechtigd vinden, is deze voor de klant kosteloos en vallen de kosten te rekening van Life Events. Retourvoorwaarden kunnen per artikel verschillen en worden dan steeds uitdrukkelijk vermeld. Gepersonaliseerde artikelen, artikelen op naam of artikelen voor de klant specifiek besteld kunnen niet geretourneerd worden. In alle andere gevallen moet de klant binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van de goederen Life Events klantendienst op de hoogte stellen van zijn retourwens én dient de retour ons te bereiken binnen diezelfde termijn van 14 kalenderdagen. Het retourproduct dient te worden teruggestuurd in zijn oorspronkelijke verpakking, in nieuwe toestand en in perfecte staat, vergezeld van de originele factuur – waarvan de klant een kopie behoudt.
De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door Life Events. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag. De terugbetaling zal uitgevoerd worden door onze partner MultiSafePay op hetzelfde rekeningnummer dat werd gebruikt voor de originele betaling.
 
Life Events is gemachtigd een bestelling te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.
Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom
 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van de klant, de exclusieve eigendom van Life Events.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel op de klant over vanaf de levering. De klant verbindt zich er toe derden zo nodig op het eigendomsvoorbehoud van Life Events te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Alle elementen van de website zoals onder meer de teksten, database, gegevens die gepubliceerd worden, de lay-out, het grafisch ontwerp van webpagina’s, de foto’s, afbeeldingen en verkoopcatalogus op de site zijn wereldwijd beschermd door alle vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Life Events. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik/misbruik, onder welke vorm dan ook, verboden zonder voorafgaandelijke goedkeuring van Life Events. Elke inbreuk hiertegen zal juridische vervolgd worden.
Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling
 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Life Events beschikt, is de klant ingeval van niet –of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 € per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Life Events zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Bij niet-betaling zal de klant in eerste instantie een herinnering ontvangen, zonder daaraan verbonden extra kosten. Na het zenden van deze eerste herinnering heeft de klant 14 kalenderdagen om tot betaling over te gaan. Heeft Life Events het bedrag niet binnen die termijn ontvangen, zal een tweede herinnering worden verstuurd, met een daaraan verbonden administratieve kost van 15,00 euro. De klant heeft dan wederom 14 kalenderdagen om de betaling in orde te brengen. Indien dit nog steeds niet gebeurt, gaan wij over op het incasseren van het verschuldigde bedrag via een bevoegde instantie en is de intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag, en de schadeloosstelling van 10% op het betrokken bedrag met een minimum van 25 euro per factuur.
Artikel 7 : Levering
 
Beschrijving van de leveringsprocedure, en termijn(en) en eventuele leveringskosten worden vermeld.
Tijdens de aankoopprocedure kan de klant kiezen uit verschillende leveringsmogelijkheden. Life Events verbindt zich ertoe opdat de bestelling wordt verzonden binnen de aangegeven leveringstermijn. Wanneer de bestelling verzonden wordt, ontvangt de klant een e-mail en een track&trace code om zijn bestelling te volgen.
Wij hanteren een standaard levertermijn van 5 tot 7 werkdagen. Artikelen die bij ons op voorraad zijn kunnen binnen de 24 uur geleverd worden. Indien de levertermijn van een bepaald artikel hiervan afwijkt wordt dit uitdrukkelijk bij het desbetreffende artikel vermeld. Ondanks het feit dat Life Events zijn uiterste best doet de standaard levertermijn te respecteren, kan het uitzonderlijk voorvallen dat deze wordt overschreden door onvoorziene omstandigheden of afwijkingen van levering van een toeleverancier. Life Events kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden en verklaart daarbij duidelijk dat de opgegeven levertermijn een vrijblijvende aanduiding is van levering en niet bindend.
De levertermijn is eveneens afhankelijk van het land van bestemming. Voor België hanteren wij de standaardlevertermijn van vijf tot zeven werkdagen en 24 uur voor artikelen op voorraad. Voor Nederland is dit een standaardlevertermijn van 7-10 werkdagen en 2 dagen voor artikelen op voorraad.
De transportkosten worden duidelijk weergegeven bij het kiezen van een leveringsmogelijkheid. Deze vallen volledig ten laste van de klant en zullen apart op de factuur worden vermeld. De leveringskosten vervallen bij een bestelbedrag (excl. betalings -en leveringskosten) vanaf 75,00 euro.
Wanneer u kiest voor levering op een opgegeven adres wordt uw bestelling enkel op dat adres geleverd – indien dit adres afwijkt van het factuuradres kan u dit zelf tijdens de bestelprocedure aangeven.
Wanneer u kiest voor levering in het dichtsbijzijnde postpunt, bepalen wij het betreffende postpunt op basis van uw afleveradres. Een Bpost postpunt kan een postkantoor zijn, Pressshop, Carrefour Expres of andere aangesloten zaken bij u in de buurt. Wij baseren ons bij de keuze van een postpunt steeds op het minst aantal km dat het verdeelpunt gelegen is van bij uw adres.
Opgelet! De bestellingen dienen – bij levering op een opgegeven adres – in ontvangst worden genomen door natuurlijke personen. Er zal steeds worden gevraagd te tekenen voor ontvangst. Indien u niet aanwezig bent op het moment van levering zal de posrbode een notificatie achterlaten en kunt u uw pakket binnen de 14 werkdagen ophalen in uw postkantoor, of een nieuwe aflevering aanvragen.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet onmiddellijk gemeld worden.
Artikel 8 : Garantie
  • Wettelijke garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten en verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Bij artikelen waarvoor een garantie telt, wordt dit altijd specifiek aangeduid.
  • Algemeen
Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs (factuur) kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Life Events klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten dient terug te bezorgen aan Life Events.
Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van zes maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
De garantie is niet overdraagbaar.
Artikel 9 : Herroepingsrecht
 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De klant heeft het recht aan Life Events mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik willen maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Life Events klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Life Events, Tulpenlaan 8, 2550 Kontich.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 € of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, …) te worden terugbezorgd.
De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een andere manier in waarde verminderd is, behoudt Life Events zich het recht voor een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering aan de klant.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaan-wijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Gepersonaliseerde producten, persoonlijk gedrukte producten of producten op naam worden niet teruggenomen.
Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten
betreffende de levering van goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
Artikel 10 : Privacy
 
De verantwoordelijke voor de verwerking, In Factum BVBA – Life Events, Tulpenlaan 9, 2550 Kontich, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé leven in de verwerking van persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden :
  • Het verwerken van door de klant geplaatste bestellingen
  • Het adresseren van de bestelde producten met als doel levering van deze producten
  • Het versturen van nieuwsbrieven, reclame of marketingdoeleinden – indien daarvoor toestemming werd verleend door de klant
  • Het mogelijk maken van herkenning door ons systeem bij herhaalde aankopen
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correcties van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan In Factum BVBA – Life Events, Tulpenlaan 8, 2550 Kontich, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren, die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing : U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot de BVBA In Factum – Life Events, Tulpenlaan 8, 2550 Kontich.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Life Events heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Life Events houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen kijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over onze privacy statement, kan u ons contacteren op info@life-events.be
Artikel 11 : Gebruik van Cookies
 
Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf worden geplaatst van uw computer. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Welke soort cookies gebruiken wij en waarvoor :
  • First Party Cookies = technische cookies die gebruikt worden door onze website zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld : instellingen die de gebruiker de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens zijn vorig bezoek heeft ingevuld.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u zelf doen via de instelling van uw browser (via de help functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet meer zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 12 : Aantasting geldigheid – Niet Verzaking
 
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Life Events om één van de in deze voorwaarden opgenomen rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 13 : Klantendienst
De Life Events klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 473 ……., telkens op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00u 15.00u. Via e-mail op info@life-events.be of per post op volgend adres : Tulpenlaan 8, 2550 Kontich.
Voor alle vragen en informatie kan de klant contact opnemen met Life Events. Life Events verbindt zich ertoe de klant een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.
Artikel 14 : Wijziging Voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar specifiek naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Life Events. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
Life Events kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
Artikel 15 : Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. De validatie van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die tot bewijs strekt van de bestelling en aankoop en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling.
Artikel 16 : Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
 
Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met de van Rome I-verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.